Καταστατικό Συλλόγου PDF  | Print |  E-mail

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

α) Ιδρύεται στην Αθήνα από τους εργαζόμενους στον Ε.Ο.Φ. Σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων» ή για συντομία Σ.Υ.Ε.Ο.Φ.
β) Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Άρθρο 2

α) Επίσημο σύμβολο του συλλόγου ορίζεται Κλαδί Ελιάς.
β) Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή, έχει στο κέντρο το σύμβολο και κυκλικά την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

 1. Η συνένωση όλων των υπαλλήλων για την Ενιαία και συλλογική μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών, ηθικών και λοιπών συμφερόντων τους για την εξύψωση του βιοτικού και επαγγελματικού επιπέδου τους.
 2. Η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
 3. Η καλλιέργεια πνεύματος ενότητας και συνεργασίας, η προβολή και υποστήριξη των διεκδικήσεων και η κατοχύρωση των κατακτήσεων των μελών του.
 4. Η καλλιέργεια, ανάπτυξη και περιφρούρηση των ιδεών της Ελευθερίας, Δημοκρατίας, Εθνικής Ανεξαρτησίας για την κατάκτηση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
 5. Η επίτευξη ελεύθερου συνδικαλισμού, η ανάπτυξη συνδικαλιστικής συνείδησης, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος και ο εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης.
 6. Η προστασία της Δημοκρατίας και της ελεύθερης έκφρασης των μελών του στο χώρο δουλειάς.

Άρθρο 4
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

α) Προωθεί τη συνειδητή συμμετοχή των μελών του στη ζωή του Συλλόγου και στις ευρύτερες κοινωνικές εκδηλώσεις του Ελληνικού λαού.
β) Εξετάζει σε τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις του.
γ) Συγκροτεί επιτροπές για μελέτη και επεξεργασία των προβλημάτων, διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια και γενικά ενεργεί κατάλληλα για την επιμόρφωση των μελών του και την ανύψωση του επιστημονικού, επαγγελματικού και συνδικαλιστικού επιπέδου αυτών.
δ) Συνεργάζεται με συνδικαλιστικές ή επιστημονικές οργανώσεις ελληνικές ή ξένες για τη μελέτη και προώθηση κοινών σκοπών και την εξάλειψη των διακλαδικών διαφορών.
ε) Προβάλει και προωθεί τους σκοπούς του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκδίδει ενημερωτικά έντυπα, κάνει προβολές και χρησιμοποιεί κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
στ) Δημιουργεί ταμείο αλληλοβοηθείας και ιδρύει ή συμμετέχει σε καταναλωτικούς και πιστωτικούς συνεταιρισμούς.
ζ) Αντιπροσωπεύεται σε ευρύτερες δημοσιοϋπαλληλικές ενώσεις και ομοσπονδίες.
η) Επιδιώκει τη συμμετοχή του με νόμιμους εκπροσώπους του στα κέντρα λήψης των αποφάσεων για θέματα που αφορούν τα μέλη του καθώς και για θέματα Δημόσιας Υγείας.

Άρθρο 5
ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

α) Τακτικά μέλη μπορούν να είναι οι εργαζόμενοι του Ε.Ο.Φ.
β) Επίτιμο μέλος μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από απόφαση Γ.Σ. συνάδελφος που έπαψε να είναι μέλος του Συλλόγου και προσέφερε ιδιαίτερες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη διατηρούν τον τίτλο του μέλους του Συλλόγου αλλά δεν συμμετέχουν στην ενεργό ζωή και στις Γ.Σ., δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, δεν έχουν δικαίωμα στη διοίκηση και διαχείριση του Συλλόγου και δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν τα τέλη εγγραφής και τις ετήσιες εισφορές.

Άρθρο 6
ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α) Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου γράφονται με την υποβολή αίτησης στο Δ.Σ. του Συλλόγου αφού ενημερωθούν για τις διατάξεις του καταστατικού του. Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής κατά την πρώτη τακτική σύγκλισή του μετά την υποβολή της αίτησης. Αιτήσεις εγγραφών δεν γίνονται δεκτές στο διάστημα μεταξύ της Γ.Σ. που θα αποφασίσει για τις εκλογές μέχρι και την ημέρα των εκλογών.
β) Σε περίπτωση αιτιολογημένης απόρριψης της αίτησης εγγραφής από το Δ.Σ. του Συλλόγου, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, αυτός δικαιούται να προσφύγει στη Γ.Σ. όπου η προσφυγή συζητιέται κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη σύνοδό της. Η ένσταση υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης απόρριψης.
Εάν η ένσταση γίνει δεκτή, ο εργαζόμενος θεωρείται μέλος του Συλλόγου από την ημέρα υποβολής της αίτησής του. Κάθε μέλος μπορεί να φέρει ένσταση κατά της εγγραφής άλλου μέλους στη Γ.Σ.
γ) Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύλλογο με έγγραφή δήλωσή του προς το Δ.Σ. του Συλλόγου αφού προηγούμενα καταβάλλει όλες τις οφειλόμενες συνδρομές και δεν έχει δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου. Η αποβολή της ιδιότητάς του αρχίζει αμέσως μετά τη δήλωσή του. Αν εκκρεμεί σε βάρος του αιτούντος καταγγελία για πειθαρχική δίωξη πρώτα εκδικάζεται αυτή και μετά το μέλος αποχωρεί.
δ) Το Δ.Σ διαγράφει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 από το μητρώο μέλη που : αποχώρησαν, διεγράφησαν ή έπαψαν να έχουν οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τον Ε.Ο.Φ., εκτός της περίπτωσης της απόσπασης ή μετάθεσης του μέλους.
ε) Μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται μπορούν να επανεγγραφούν με αίτησή τους και θεωρούνται νέα μέλη.

Άρθρο 7
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Μέλη που οι ενέργειές τους είναι ασυμβίβαστες με τους σκοπούς του Συλλόγου και τις νόμιμες αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή που εμποδίζουν την πραγματοποίηση των αποφάσεων των παραπάνω οργάνων ή που εκθέτουν το κύρος του Συλλόγου και δρουν αντισυνδικαλιστικά, προειδοποιούνται, καλούνται στο Δ.Σ. και αν δε συμμορφωθούν υφίστανται τις παρακάτω ποινές:

 1. Επίπληξη προφορική ή έγγραφη.
 2. Προσωρινή διαγραφή μέχρι ένα (1) χρόνο.
 3. Οριστική διαγραφή.

Για την επιβολή των ποινών αυτών αρμόδια είναι η Γ.Σ. που συγκαλείται είτε μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή με έγγραφή αίτηση του 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών. Με την ανακοίνωση της ημερομηνίας για την Γ.Σ., με φροντίδα του Δ.Σ. ή των μελών που καλούν την Γ.Σ., μοιράζεται και η άποψη του μέλους που το αφορά η Γ.Σ. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών και η απόφαση παίρνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων για την ποινή υπ’ αριθμ. 1. Για τις με αριθμ. 2 και 3 ποινές του παρόντος απαιτείται για απαρτία της Γ.Σ. η παρουσία των 2/3 των ταμειακά εντάξει μελών και για τη λήψη απόφασης τα 3/4 των παρόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
 1. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν το λόγο και να εκφράζουν τις απόψεις τους σε κάθε θέμα. Επίσης συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις εκδηλώσεις του Συλλόγου, μέσα από επιτροπές κλπ.
 2. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται εφόσον είναι ταμειακά εντάξει.
 3. Έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γ.Σ. αν είναι ταμειακά εντάξει. Ταμειακά εντάξει είναι τα μέλη που έχουν πληρώσει τη συνδρομή του προηγούμενου χρόνου.
 4. Έχουν το δικαίωμα του ελέγχου και της κριτικής των διοικητικών οργάνων στις Γ.Σ. και το δικαίωμα να ενημερώνονται τακτικά για όλη την πορεία των υποθέσεων του Συλλόγου.
 5. Τα μέλη είναι ισότιμα μεταξύ τους.
 6. Τα μέλη έχουν δικαίωμα έγγραφης αναφοράς στα Διοικητικά όργανα του Συλλόγου με υποχρέωση έγγραφης απάντησης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
 7. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται οποιαδήποτε στοιχεία από το αρχείο του Συλλόγου.
 8. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 9. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να τηρούν το καταστατικό και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί του Συλλόγου.
 10. Υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις νόμιμες αποφάσεις των Γ.Σ. του Δ.Σ. και να μην εμποδίζουν την εφαρμογή τους.
 11. Υποχρεούνται να καταβάλλουν τακτικά τις συνδρομές τους.
 12. Υποχρεούνται να ενημερώνουν το Δ.Σ. για κάθε αλλαγή δουλειάς ιδιαίτερα αν η αλλαγή συνεπάγεται αποχώρηση ή διαγραφή από το μητρώο του Συλλόγου όπως ορίζει το άρθρο 6.

Άρθρο 9
ΠΟΡΟΙ

α) Τακτικοί πόροι του Συλλόγου είναι τα ποσά από το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή των μελών. Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται στο ποσό μιας ετήσιας συνδρομής. Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται στο ποσό των 300 δραχμών. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γ.Σ. Μέλη, τα οποία αρνούνται να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή για τρεις και πλέον μήνες μετά την παρέλευση του προηγούμενου χρόνου και παρά το γεγονός ότι έχουν ειδοποιηθεί έγγραφα για το σκοπό αυτό, διαγράφονται από το μητρώο των μελών με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου. Αν επανεγγραφούν, επανακτούν την ιδιότητα του μέλους με όλα τα δικαιώματα, συγχρόνως όμως καταβάλουν όλες τις καθυστερημένες συνδρομές.
β) Έκτακτοι πόροι είναι οι συνδρομές που μπορεί να αποφασίζει η Γ.Σ. καθώς και:

 1. δωρεές, κληροδοτήματα και προσφορές προς το σύλλογο σε χρήμα ή είδος
 2. οι εισπράξεις από έντυπα του Συλλόγου, λαχειοφόρες αγορές, γιορτές ή άλλες εκδηλώσεις
 3. τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Συλλόγου.

γ) Απαγορεύεται η οικονομική ενίσχυση από πολιτικές οργανώσεις ή κομματικούς μηχανισμούς.
δ) Για τη διάθεση χρηματικού ποσού του ύψους μέχρι και 20 ετησίων συνδρομών αποφασίζει το Δ.Σ. του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 10
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα όργανα του Συλλόγου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 11
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και έχει την ανώτατη εποπτεία και τελική απόφαση για κάθε υπόθεση του Συλλόγου, και ειδικότερα:
α) Εκλέγει το Δ.Σ. την Ελεγκτική Επιτροπή, την Εφορευτική Επιτροπή, τους αντιπροσώπους για ανώτερους συνδικαλιστικούς φορείς και τους ανακαλεί.
β) Αποφασίζει την εγγραφή σε Β’βάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
γ) Εγκρίνει ή όχι τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την απαλλαγή από τις ευθύνες τους.
δ) Αποφασίζει για την επιβολή πειθαρχικών ποινών στα μέλη του, όπως το άρθρο 7 του παρόντος ορίζει.
ε) Τροποποιεί ή συμπληρώνει το καταστατικό, διαλύει το Σύλλογο και γενικά αποφαίνεται για κάθε θέμα του Συλλόγου.

Άρθρο 12
 1. Στο πρώτο δίμηνο κάθε χρόνου συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών στην οποία πρώτα εκλέγεται τριμελές προεδρείο (Πρόεδρος και δύο γραμματείς) και στη συνέχεια δίνονται στην κρίση και τον έλεγχο των μελών:

α) Τα πεπραγμένα, ο απολογισμός του Δ.Σ. για τον προηγούμενο χρόνο και ο προϋπολογισμός και προγραμματισμός για τον επόμενο.
β) Η έκθεση των ελεγκτών για τη διαχείριση του Δ.Σ.
γ) Η αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρομής.
δ) Προτάσεις και γενικές κατευθύνσεις για τη δραστηριότητα του Συλλόγου.
Όποιο άλλο θέμα προταθεί και εφόσον γίνει δεκτό από τη Γ.Σ. συζητιέται στο τέλος της ημερήσιας διάταξης. Τη σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μπορεί ν’ αλλάξει μόνο η Γ.Σ.
Σε περίπτωση καταψήφισης του απολογισμού, η Γ.Σ. αυτή αποφασίζει τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. για ανάκληση του Δ.Σ.
Στην έκτακτη αυτή Γ.Σ. απαιτείται η παρουσία του 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών και η λήψη απόφασης απαιτεί μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Στη συνέχεια ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 13 παρ.5 (5μελής επιτροπή).

 1. Η Γ.Σ. συνέρχεται έκτακτα με απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών η οποία αναγράφει υποχρεωτικά και τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Δ.Σ, όταν υποβληθεί η παραπάνω αίτηση, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες με θέματα ημερήσιας διάταξης μόνο όσα αναγράφονται στην αίτηση. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης της σύγκλησης της Γ.Σ., υποβάλλεται η παραπάνω αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την εφαρμογή της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων. Η πρόσκληση για τη Γ.Σ. υποχρεωτικά αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν, τον τόπο, την ημέρα και την ακριβή ώρα έναρξης και τοιχοκολλάται σε εμφανές μέρος του τόπου δουλειάς των μελών του Συλλόγου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου 5 τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκλησή της. Η έκτακτη Γ.Σ. διευθύνεται από εκλεγμένο τριμελές προεδρείο (πρόεδρος και δύο γραμματείς).
Άρθρο 13

Στη Γ.Σ. κάθε μέλος συμμετέχει και ψηφίζει αυτοπροσώπως. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη του Συλλόγου.

 1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν σ’ αυτήν βρίσκονται τουλάχιστον τα 2/5 των ταμειακά εντάξει μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση συνέρχεται νέα την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα χωρίς πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή για την απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών.

Αν και στη δεύτερη συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία συνέρχεται τρίτη μέσα σε μια εβδομάδα με τα ίδια θέματα χωρίς πρόσκληση. Για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/4 των ταμειακά εντάξει μελών.
Αν δεν επιτευχθεί και την τρίτη φορά απαρτία δεν μπορεί να κληθεί για το ίδιο θέμα άλλη Γ.Σ. πριν περάσει ένας μήνας, οπότε η συνέλευση αυτή θεωρείται πρώτη.

 1. Η απαρτία θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της συνέλευσης.

Η απαρτία αίρεται αν οι παρόντες είναι λιγότεροι από το 1/5 των μελών.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό.

 1. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού εκτός, αν αλλιώς ορίζει το καταστατικό ή αποφασίζει η Γ.Σ., πάντως ποτέ με βοή.

Κάθε ψηφοφορία που αφορά εκλογές, ανάκληση οργάνων ή αντιπροσώπων, θέματα εμπιστοσύνης στη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας γίνεται μυστική.

 1. Απόφαση που αντίκειται στο καταστατικό κηρύσσεται άκυρη με αίτηση υπογεγραμμένη από το 1/20 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών που υποβάλλεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας της έδρας του Συλλόγου.
 2. Για τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του Συλλόγου ή για ανάκληση οργάνου ή αντιπροσώπων απαιτείται η παρουσία του 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία του 3/4 των παρόντων.

Η Γ.Σ. που ανακαλεί το Δ.Σ εκλέγει πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η θητεία της οποίας διαρκεί μέχρι την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
Οι εκλογές διενεργούνται μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα της ανάκλησης. Επίσης την ημέρα της ανάκλησης του Δ.Σ. εκλέγεται και εφορευτική επιτροπή όπως το άρθρο 21 ορίζει, η οποία καθορίζει και ανακοινώνει την ημερομηνία των εκλογών.

 1. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ. που θα αποφασίσει τη διενέργεια των εκλογών.
 2. Με απόφαση της Γ.Σ. είναι δυνατή, εφόσον τα θέματα της Η.Δ. δεν έχουν εξαντληθεί ή υπάρχει σοβαρός λόγος συνδικαλιστικής ετοιμότητας, η παραμονή της Γ.Σ. ανοιχτής και η συνέχιση των εργασιών της την επόμενη ημέρα.
Άρθρο 14

α) Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται για δύο χρόνια, από τα τακτικά και ταμειακά εντάξει μέλη του. Δεν μπορούν να εκλεγούν ίδια πρόσωπα σαν μέλη του Δ.Σ. και εφορευτικής ή ελεγκτικής επιτροπής.
β) Το Δ.Σ. που εκλέχθηκε, μέσα σε δέκα (10) ημέρες με την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων, συνέρχεται με τη φροντίδα του συνδυασμού που πλειοψήφισε και συγκροτείται σε σώμα, με την εκλογή από τα μέλη του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα και Ταμία. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Σε περίπτωση που αρνηθεί ο συνδυασμός που πλειοψήφισε να συγκαλέσει σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. για συγκρότηση σε σώμα, τότε το δικαίωμα αυτό το έχει κατά σειρά ο επόμενος συνδυασμός ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που πήρε στις εκλογές.
γ) Συνέρχεται μέσα σε οκτώ ημέρες μετά τη συγκρότησή του σε σώμα σε κοινή συνεδρίαση με το προηγούμενο Δ.Σ. και παραλαμβάνει τη σφραγίδα, τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου και υπογράφει το πρακτικό παραλαβής και παράδοσης.
δ) Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και αρχίζει από την ημέρα της ανακήρυξης των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών. Μέχρι να συνέλθει σε σώμα και να αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο Δ.Σ, προσωρινά εξακολουθεί να διοικεί το Σύλλογο το παλαιό Δ.Σ.

Άρθρο 15

α) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο φορές το μήνα μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που υπάρχουν για συζήτηση. Η συνεδρίαση δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από 24 ώρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Θέματα για συζήτηση στο Δ.Σ. μπορεί να υποβάλλει ενυπόγραφα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου που είναι ταμειακά εντάξει. Για απλούστερη διαδικασία το Δ.Σ. μπορεί να ορίζει από την αρχή, μέρα και ώρα των τακτικών συνεδριάσεών του.
β) To Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα όσες φορές είναι ανάγκη. Η πρόσκληση γίνεται όπως και στις τακτικές συνεδριάσεις. Αν την έκτακτη συνεδρίαση τη ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, θα αναφέρουν και τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν. Εάν ο Πρόεδρος αρνηθεί να συγκαλέσει το Δ.Σ., τότε συνέρχεται έκτακτη Γ.Σ. με μοναδικό θέμα αυτό και διαδικασίες που προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα. Οι έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να γίνονται και νωρίτερα από 24 ώρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
γ) Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό, χαράσσει τη δράση του μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων των Γ.Σ., διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, παίρνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων, αποφασίζει τη σύγκληση των Γ.Σ., συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και προώθηση κάθε θέματος. Εισηγείται τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές του άρθρου 7 και υποβάλλει στην ετήσια Γ.Σ. λογοδοσία και απολογισμό της διαχείρισης για τον προηγούμενο χρόνο καθώς και προϋπολογισμό και προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο.
δ) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, χάνει την ιδιότητά του. Τη θέση του μέλους που εξέπεσε ή παραιτήθηκε την παίρνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού που ανήκει. Εάν δεν έχει αναπληρωματικό μέλος ο συνδυασμός αυτός, τότε τη θέση την παίρνει ο συνδυασμός που πλειοψήφισε. Εάν και αυτός ο συνδυασμός δεν έχει αναπληρωματικό μέλος, τη θέση την παίρνει ο επόμενος σε αριθμό ψήφων συνδυασμός και ούτω καθεξής.
ε) Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου οποιαδήποτε μέλη του Συλλόγου, παίρνουν όμως το λόγο μετά από απόφαση του Δ.Σ.
στ) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απλή ψηφοφορία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται ξανά συζήτηση και επιχειρηματολογία και ακολουθεί δεύτερη ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή.
ζ) Το Δ.Σ. μπορεί να προσκαλεί σαν παρατηρητές στις Γ.Σ. εκπροσώπους άλλων συνδικαλιστικών φορέων. Η πρόσκληση αυτή ανακοινώνεται μαζί με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Άρθρο 16
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί το συμβούλιο σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και προεδρεύει και διευθύνει τη συζήτηση στις συνεδριάσεις αυτές.
Έχει την εποπτεία για την εκπλήρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις όσον αφορά τα δικαστήρια. Η δικαστική εκπροσώπηση του Συλλόγου μπορεί με πρακτικό του Δ.Σ. να ανατεθεί σε άλλο μέλος του.
Υπογράφει τα έγγραφα με τον Γεν. Γραμματέα ή όταν πρόκειται για έγγραφα διαχειρίσεως με τον Ταμία.
Συντάσσει τον απολογισμό και προγραμματισμό του Δ.Σ. και τον φέρνει για έγκριση στο Δ.Σ.
Προεδρεύει της Γ.Σ. μέχρι να εκλεγεί το Προεδρείο της.

Άρθρο 17
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν λείπει ή όταν κωλύεται, με τα ίδια καθήκοντα και τον βοηθά στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Άρθρο 18
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Γ.

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί και είναι υπεύθυνος για τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου, τηρεί το Πρωτόκολλο, όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία, εκτός από τα διαχειριστικά, και φυλάει το Αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου.
Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και εκπροσωπεί με τον Πρόεδρο τον Σύλλογο σε κάθε αρχή και κάθε τρίτον.
Αναπληρώνεται και βοηθείται από τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα.

Άρθρο 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας με ευθύνη του εισπράττει τις συνδρομές των μελών και δίνει σχετική απόδειξη που υπογράφεται από αυτόν. Τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο που αφορά την οικονομική διαχείριση, πληρώνει τις δαπάνες που εγκρίνει το Δ.Σ. ή η Γ.Γ. του Συλλόγου και που είναι μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού της Γ.Σ. Κρατάει το ταμείο του Συλλόγου και καταθέτει σε Ελληνική Τράπεζα στο όνομα του Συλλόγου κάθε χρηματικό ποσό που ξεπερνά το άθροισμα 20 ετησίων συνδρομών των μελών του Συλλόγου. Οι αναλήψεις γίνονται από τον ταμία ή άλλο μέλος του Δ.Σ. μετά από σχετική γι αυτό απόφαση του Δ.Σ., με επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα. Πριν από κάθε Γ.Σ. υποβάλλει στο Δ.Σ. ονομαστική κατάσταση των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Υποβάλλει στην ετήσια Τακτική Συνέλευση τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου.

Άρθρο 20
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α) Αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη με θητεία δύο χρόνων και εκλέγεται με την ίδια διαδικασία της εκλογής του Δ.Σ. του Συλλόγου στις ίδιες αρχαιρεσίες.
β) Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται μεταξύ των τακτικών μελών της.
γ) Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. Υποχρεώνεται να υποβάλλει στην ετήσια Τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση για τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου το χρόνο που πέρασε. Το ίδιο υποχρεώνεται να κάνει και για όποια άλλη Γ.Σ. εφόσον της το ζητήσει το Δ.Σ. ή ο αριθμός των μελών που ζήτησαν την έκτακτη Γ.Σ. Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.
δ) Εάν μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής παραιτηθεί ή κωλύεται για σοβαρό λόγο, αναπληρώνεται από τον α’ αναπληρωματικό των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 21
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α) Στη Γ.Σ. που αφορά και τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου, εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία τριμελής εφορευτική επιτροπή με δύο αναπληρωματικούς.
β) Τη μέρα των αρχαιρεσιών, παρουσία του Δικαστικού αντιπροσώπου που προεδρεύει, η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί και εποπτεύει τις αρχαιρεσίες, τηρεί τα πρακτικά των αποφάσεων που παίρνει, αποφαίνεται για τις τυχόν ενστάσεις ή αμφισβητήσεις που προβάλλονται, καταρτίζει πρακτικό αρχαιρεσιών που υπογράφεται από τα μέλη της, επισυνάπτει ονομαστικό κατάλογο των μελών που ψήφισαν και το παραδίνει μαζί με τα ψηφοδέλτια στο Δ.Σ. Για κάθε απόφαση και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος Δικαστικού Αντιπροσώπου.
γ) Αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής δίνεται από το Δ.Σ. υποχρεωτικά σε όποιο μέλος του Συλλόγου το ζητήσει με αίτηση.

Άρθρο 22
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ή ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ

α) Οι αντιπρόσωποι για την β’ βάθμια οργάνωση εκλέγονται με τις ίδιες διαδικασίες εκλογής του Δ.Σ. Σε περίπτωση χήρευσης θέσης αντιπροσώπου, αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασμού.
β) Οι εκπρόσωποι για άλλα όργανα εκλέγονται με τη διαδικασία που ορίζουν οι σχετικοί νόμοι.
γ) Οι αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι αυτοί ελέγχονται από τα όργανα που τους εξέλεξαν και λογοδοτούν σ’ αυτά στις Γ.Σ.
δ) Συνεργάζονται με το Δ.Σ. του Συλλόγου για την καλλίτερη προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.
ε) Η θητεία των αντιπροσώπων για β’βάθμια συνδικαλιστική οργάνωση διαρκεί όσο ορίζει το καταστατικό της οργάνωσης αυτής. Επίσης οι αντιπρόσωποι αυτοί έχουν αυτοδίκαια την ιδιότητα του εκλέκτορα στη δευτεροβάθμια οργάνωση.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 23

α) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε δύο χρόνια, και μέσα στον επόμενο μήνα από τη σύγκληση της Γ.Σ που θα προκηρύξει τις εκλογές.
β) Οι υποψήφιοι κατέρχονται σε συνδυασμούς της προτίμησής τους ή σαν μεμονωμένοι. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στην Εφορευτική Επιτροπή έξι (6) ημέρες τουλάχιστον πριν από τις αρχαιρεσίες. Η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τους υποψήφιους συνδυασμούς και κάνει γνωστό το ή τα ψηφοδέλτια τουλάχιστον 4 ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες με πρακτικό που τοιχοκολλεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου.
γ) Όλα τα ψηφοδέλτια είναι ιδίου χρώματος, ιδίων διαστάσεων και με ίδια τυπογραφικά στοιχεία τυπωμένα.
δ) Κατά την ψηφοφορία επιτρέπεται να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος για κάθε συνδυασμό. Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να ορίζουν έναν κοινό αντιπρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί ανακοινώνονται στην Εφορευτική Επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
ε) Στα ψηφοδέλτια οι υποψήφιοι αναγράφονται με αλφαβητική σειρά. Το ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για β΄βάθμιες οργανώσεις μπορεί να είναι ενιαίο, εφόσον οι αρχαιρεσίες συμπίπτουν.
στ) Η διάρκεια της ψηφοφορίας ορίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
ζ) Στις αρχαιρεσίες αυτές εκλέγονται επτά (7) τακτικά και τέσσερα (4) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη για την Ελεγκτική Επιτροπή.
η) Εκλογικό σύστημα είναι η απλή αναλογική. Οι τακτικές και αναπληρωματικές έδρες κατανέμονται στους συνδυασμούς σύμφωνα με το εκλογικό μέτρο που θα προκύψει. Οι έδρες που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό καταλαμβάνονται από τους πλειοψηφήσαντες.
Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον υπάρχει μια έδρα αδιάθετη, γίνεται κλήρωση. Όταν οι αδιάθετες έδρες είναι περισσότερες από μια, γίνονται επαναληπτικές εκλογές για τις έδρες αυτές. Είναι αυτονόητο ότι η απλή αναλογική ισχύει όταν υποβληθούν περισσότεροι από ένας συνδυασμοί υποψηφίων. Σε περίπτωση υποβολής ενός ενιαίου ψηφοδελτίου, όπως είναι ευνόητο, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της απλής αναλογικής. Στην περίπτωση αυτή εκλέγονται από το ενιαίο ψηφοδέλτιο οι επτά (7) πρώτοι πλειοψηφήσαντες υποψήφιοι.
Οι επόμενοι τέσσερις (4) εκλέγονται σαν αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί το εκλογικό σύστημα και για την Ελεγκτική Επιτροπή.
θ) Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ψηφοδελτίων - απλή αναλογική – οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα να βάλουν από ένα (1) μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και ένα (1) μέχρι τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή.
Σε αντίθετη περίπτωση - ενιαίο ψηφοδέλτιο - οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα να βάλουν από ένα (1) μέχρι επτά (7) σταυρούς για το Δ.Σ. και από ένα (1) μέχρι τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή.
Η ύπαρξη σε ένα ψηφοδέλτιο περισσοτέρων των κανονικών σταυρών δε σημαίνει ακυρότητα του ψηφοδελτίου, απλώς δε λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί.
Η έλλειψη σταυρών επίσης δεν επιφέρει ακύρωση του ψηφοδελτίου.
ι) Σε περίπτωση που χηρέψει μια θέση μέλους του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, τη θέση αυτή παίρνει ο πρώτος επιλαχών του συνδυασμού που ανήκει αυτός που απεχώρησε. Σε περίπτωση που δεν έχει αναπληρωματικό μέλος ο συνδυασμός αυτός, τη θέση παίρνει ο συνδυασμός που πλειοψήφισε. Εάν και αυτός ο συνδυασμός δεν έχει υπόλοιπο, τότε τη θέση την παίρνει ο επόμενος σε αριθμό ψήφων συνδυασμός και ούτω καθεξής.
ια) Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. παραιτηθούν μέλη του και ο αριθμός των αναπληρωματικών δεν αρκεί για την κάλυψη των κενών θέσεων τότε:

 1. Αν ο αριθμός των μελών που απομένει έχει απαρτία (4 άτομα) και το υπόλοιπο της θητείας δεν είναι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, το Δ.Σ. συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ.
 2. Αν το υπόλοιπο της θητείας είναι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών τότε καλείται Γ.Σ. για την προκήρυξη συμπληρωματικών εκλογών.

Η θητεία των νέων μελών λήγει με τη θητεία του υπολοίπου Δ.Σ. κανονικά.

Άρθρο 24

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή η καταμέτρηση ψηφοδελτίων και σταυρών, η σύνταξη του σχετικού πρακτικού και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 25

Ο Σύλλογος γιορτάζει την Πρωτομαγιά, διεθνή ημέρα των εργαζομένων, με 24ωρη απεργία.

Άρθρο 26

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. με απαρτία του 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 27

α) Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. με απαρτία του 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
β) Η περιουσία του Συλλόγου σε περίπτωση διάλυσής του διατίθεται όπως θα ορίσει η Γ.Σ.

Άρθρο 28

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ. και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 29

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 29 άρθρα και όπως τροποποιήθηκε σήμερα από τη Γ.Σ. τίθεται σε ισχύ μετά την εγγραφή του στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Γ. Γραμματέας

Αντωνία Παντουβάκη Βαρβάρα Σταμάτη

Αθήνα, 16-1-1984

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου τροποποιουμένου καταστατικού σωματείου, εγκριθέντος δια της υπ’ αριθ. 2548/84 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υπό την πρόσθεν επωνυμίαν, αναγνωρισθέντος δια της υπ’ αριθ. 152/76 αποφάσεως του αυτού Δικαστηρίου και καταχωρηθέντος εις την οικείαν στήλην του βιβλίου ανεγνωρισμένων σωματείων υπ’ αύξ. αριθ. 5623 ελδ. 1591/7-1-1985.

Εν Αθήναις τη 7-1-1985

 

Επισκέπτες

We have 7 guests online
RocketTheme Joomla Templates