Πρακτικά 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 26.6.2013 | Print |

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΟΦ (ΕΟΦΣΕ)                                      

Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός

Τηλ. 2132040200 / Fax. 2106549591

Website: www.eofse.gr

E-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26.6.2013

 Στις 26.6.2013 στο Γραφείο του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΟΦ πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΟΦ μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ι. Μαλέμη με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ηλ. Τριανταφυλλόπουλου – Αντικατάσταση,

2.Κινητή τηλεφωνία,

3.Ιστοσελίδα Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΦ, www.eofse.gr,

4.Ψήφισμα Γ.Σ. και

5.Λοιπά θέματα

 Θέμα 1ο Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ηλ. Τριανταφυλλόπουλου - Αντικατάσταση

Έγινε αποδεκτή η για προσωπικούς λόγους, με αρ. πρωτ. 56/22.6.2013 παραίτηση του συναδέλφου κ. Ηλία Τριανταφυλλόπουλου και καλωσορίστηκε ως νέο μέλος η κ. Αγνή Κάπου που τον αντικατέστησε. Η συνάδελφος κ. Αγνή Κάπου κατέθεσε και το με αρ. πρωτ. 57/23.6.2013 υπόμνημα με προτάσεις της για το σύλλογο με τίτλο «Το φάρμακο κοινωνικό αγαθό;». Αποφασίστηκε ομόφωνα το υπόμνημα της κ. Κάπου να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

Θέμα 2ο Κινητή τηλεφωνία

Συζητήθηκαν οι τρείς προτάσεις που έχουν κατατεθεί (Wind-wind.flash.com, Wind και Vodafone) και αποφασίστηκε ομόφωνα πριν την τελική απόφαση να ζητηθεί από την Vodafone κάποια νέα πρόταση δεδομένου ότι οι υπάλληλοι του ΕΟΦ είναι ήδη πελάτες της.

 Θέμα 3ο Ιστοσελίδα Συλλόγου Εργαζομένων www.eofse.gr

Αποφασίστηκε το ποσό της αμοιβής του τεχνικού συμβούλου. Για το θέμα της δημοσιοποίησης των πρακτικών στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ αποφασίστηκε ομόφωνα να ληφθεί απόφαση στην επόμενη συνεδρίαση όταν θα είναι παρόν και ο Γενικός Γραμματέας κ. Χ. Κατσούλας ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να υποστηρίξει την άποψή του.

 Θέμα 4ο Ψήφισμα ΓΣ

Αποφασίστηκε ομόφωνα οι συνάδελφοι κ.κ. Γ. Αϊσλάιτνερ και Χ. Φωσκολάκης να κάνουν την οριστική διαμόρφωση και συνένωση των δύο (2) ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης σε ένα (1).

Θέμα 5ο Λοιπά

α. Για το «Βιβλίο πεπραγμένων τριετίας» την έκδοση του οποίου ανακοίνωσε προς τους προϊσταμένους του ΕΟΦ ο Πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Τούντας αποφασίστηκε να μην πάρει κάποια θέση ο σύλλογος πριν την έκδοσή του.

β. Έγινε αναφορά ότι στην Πρόσκληση / Πρόγραμμα της Ημερίδας που διεξάγεται σήμερα 26.6.2013 με θέμα την «Ηλεκτρονική συνταγογράφηση» δεν υπάρχει καθόλου το σήμα του ΕΟΦ.

γ. Για το θέμα που τέθηκε από τον Αντιπρόεδρο συνάδελφο κ. Γ. Αϊσλάιτνερ μετά από πρόταση συναδέλφων για τη δυνατότητα πρόσληψης εποχικών – προσωρινών υπαλλήλων στον ΕΟΦ μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ υπήρξε ομόφωνα αρνητική θέση προκειμένου να λάβει ενεργό θέση ο σύλλογος.

 Οι παρόντες,

 Γ. Μαλέμης                                     Πρόεδρος

 Γ. Αϊσλάιτνερ                                 Αντιπρόεδρος

Φ. Τζαβέλλα                                    Αν. Γεν. Γραμματέας

Ν. Συκάς                                         Ταμίας

Α. Κάπου                                         Μέλος

Χ. Φωσκολάκης                              Μέλος

 

Απών

 Χ. Κατσούλας                                Γεν. Γραμματέας

                                                                                                                                                                                                               Χολαργός, 1.7.2013